Ресурси

Закон за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните (преземи консолидирана верзија)

Обрасци за собирање на потписи за покренување на граѓанска иницијатива (македонски јазик, албански јазик, турски јазик, српски јазик, ромски јазик)

Водич за референдум на локално ниво мкд
Водич за референдум на локално ниво алб

Студијa

Во оваа студија ќе бидат опфатени правните и институционалните аспекти на организирањето на локални референдуми, досегашната пракса во земјата, како и компаративна анализа со праксата и законите во различни европски демократии. За подготовката на оваа студија ќе биде ангажиран правен експерт. Во рамките на студијата ќе биде организирана анкета за перцепциите на граѓаните во општините од скопскиот регион за процедурата и можностите за спроведување на локален референдум. Анкетата, истовремено ќе служи и како алатка за идентификација на приоритетните проблеми за кои ќе може да биде распишан референдум.

Студијата ќе биде објавена во септември 2018 година.