Ресурси

Закон за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните (преземи консолидирана верзија)

Обрасци за собирање на потписи за покренување на граѓанска иницијатива (македонски јазик, албански јазик, турски јазик, српски јазик, ромски јазик)

Студијa

Во оваа студија ќе бидат опфатени правните и институционалните аспекти на организирањето на локални референдуми, досегашната пракса во земјата, како и компаративна анализа со праксата и законите во различни европски демократии. За подготовката на оваа студија ќе биде ангажиран правен експерт. Во рамките на студијата ќе биде организирана анкета за перцепциите на граѓаните во општините од скопскиот регион за процедурата и можностите за спроведување на локален референдум. Анкетата, истовремено ќе служи и како алатка за идентификација на приоритетните проблеми за кои ќе може да биде распишан референдум.

Студијата ќе биде објавена во септември 2018 година.

Водич

 

Овој документ ќе биде специјално наменет за претставниците на граѓанските организации и ќе содржи упатства и добри практики за организација на локални референдуми. Водичот ќе биде поедноставен и ќе им овозможи и на поединците кои немаат правно образование преку лесен и визуелно привлечен пристап да ги добијат сите потребни информации во врска со спроведувањето на референдуми на локално ниво.

Водичот ќе биде објавен во септември 2018 година.