Ресурси

Студија за референдум на локално ниво (МК)
Студија за референдум на локално ниво (АЛБ)
Водич за референдум на локално ниво (МК)
Водич за референдум на локално ниво (АЛБ)

Закон за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните (преземи консолидирана верзија)

Обрасци за собирање на потписи за покренување на граѓанска иницијатива (македонски јазик, албански јазик, турски јазик, српски јазик, ромски јазик)